Half Day Morning or Afternoon Trip Three Khai Islands

ทัวร์เกาะไข่ ประกอบด้วย เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย จุดเด่นจะอยู่ที่เกาะไข่นอกค่ะ เพราะเกาะไข่นอก ท้องฟ้าสวยใส น้ำทะเลก็ใส ค่ะ ที่สำคัญที่นี่เป็นที่ๆน้องๆ หนูๆ จะชอบมากๆเพราะ จะมีฝูงปลาลายเสือและปลานกแก้ว ฝูงใหญ่ทีเดียวค่ะ

เที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน เช้า

รายละเอียด

07.15 – 07.30 น. รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
08.00 น. ถึงท่าเรือ บริการชาและกาแฟ
08.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่เกาะไข่ใน
09.00 น. ถึงเกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
10.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
10.45 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยังเกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
12.00 น เดินทางกลับยังท่าเรือ และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

เกาะไข่

เที่ยวเกาะไข่ ครึ่งวัน บ่าย

รายละเอียด

12.15 – 12.30 น. รถรับจากโรงแรมหรือที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ
13.00 น. ถึงท่าเรือ บริการชาและกาแฟ
13.30 น. เรือออกจากท่าเรือ เดินทางสู่เกาะไข่ใน
14.00 น. ถึงเกาะไข่ใน เพื่อดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งชมฝูงปลานานาพันธ์ หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่มุ่งหน้าไปสู่เกาะไข่นุ้ย เพื่อดำน้ำดูปะการัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ของปะการังหลากหลายชนิด และ ชมฝูงปลาจำนวนมาก ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกๆวัน
15.45 น. ออกจากเกาะไข่นุ้ย เพื่อเดินทางกลับไปยังเกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถดำน้ำดูปะการัง หรือดูปลาฉลามครีบดำ และสามารถชมความงามของปลาหลากหลายชนิดที่มาคอยต้อนรับถึงชายหาด ซึ่งเกาะไข่นอกไม่ต้องดำน้ำไปชมปลา สามารถดูได้ ณ. ที่ชายหาด
17.00 น. เดินทางกลับท่าเรือ และส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่ 900 บาท เด็ก 700 บาท (4-11 ปี)

ราคานี้รวม

  1. รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก
  2. ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  3. ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพอาหารกลางวัน ขนมว่าง และน้ำดื่ม
  4. มัคคุเทศก์
  5. ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

  1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  2. ทิป หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 

เรือเร็ว

 

เรือเร็ว