ขั้นตอนวิธีการสั่งซื้อและชำระค่าบริการ

1.
เลือกบริการแพ็คเกจทัวร์จากเราผ่านทาง www.phuketdreamcompany.com หากท่านสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งจองล่วงหน้า
สามารถติดต่อเราได้ทุกวันผ่านทาง

โทร-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม  095 – 0385535, 091 – 1578628,
Office : 076 – 608 840, Fax : 076 – 608 841
 phuketdreamtour , jinn14 
 ทัวร์ภูเก็ต ดรีม
อีเมล์-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม  [email protected]

2.
เมื่อตกลงสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

ชื่อบัญชี น.ส.นิตยา พุกทอง

ภูเก็ต-ดรีม-ธนาคาร-กรุงศรี
ธ. กรุงศรีอยุธยา
สาขาถนนพระบารมี ภูเก็ต
ออมทรัพย์
เลขที่ 609-1-09231-0
SCB
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขาสี่แยกกะทู้ ภูเก็ต
ออมทรัพย์
เลขที่ 406-332656-2

 

3. ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน โดยสามารถยืนยันได้ 3 วิธี
อีเมล์-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม :
[email protected]

(โดยการ Scan เอกสารการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ส่งมาทางE-mail)

 โทร-ติด-ต่อ-ทัวร์-ภูเก็ต-ดรีม : 095-038 5535, 091-157 8628

ภูเก็ต-ดรีม-ลาย : phuketdreamtour, jinn14 (ส่งไฟล์เอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล)

 

4.
เมื่อได้รับเอกสารการโอนเงินจากท่านแล้ว เราจะส่งเอกสารยืนยันการจอง พร้อมใบเสร็จรับเงินถึงท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง

 

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

แบบ One Day Trip

  • ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่  30 วัน ขึ้นไป  คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนเงิน
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง 29 – 14 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 30 % ของ
    ยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  7 – 13  วัน  จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  50 %    ของยอดเงินที่ทําเสนอราคาทั้งหมด
  • ยกเลิกการเดินทางก่อนถึงวันเดินทาง  น้อยกว่า  7 วัน ทางบริษัท ภูเก็ต ดรีมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน (เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก  100%)
  • การยกเลิกจะยกเลิกได้เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภูเก็ต ดรีมเท่านั้น  และจะทําการคืนเงินส่วนที่
    เหลือจากการหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกแล้วทางบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้  หลังจากยืนยันการยกเลิกแล้ว  7  วัน
  • ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงเทศกาล  และท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง  ทางภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  และไม่คืนเงินมัดจํา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **

แบบ Package

บริษัท ภูเก็ต ดรีม ทัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ  ทางภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี   ทางภูเก็ต ดรีมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวตามรายการ  ไม่สามารถขอหักค่าบริการได้  เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก
– ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย  45  วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 10 % ของยอดมัดจำทั้งหมด
– กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
– ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม