1

ยื่นยันการจองโดยชำระเงินมัดจำ

ทัวร์จะยื่นยันการจองก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินมัดจำแล้ว ตามวันที่ระบุในใบเสนอราคา *หากลูกค้าไม่ได้ชำระเงินตามวันที่ระบุ ทางเราจะยกเลิกใบเสนอราคา และ ทางลูกค้าจะต้องเช็คโปรแกรมทัวร์ใหม่อีกครั้งว่ายังมีว่างอยู่รึปาวนะคะ
2

ยื่นยันการจองโดยชำระเงินมัดจำ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
3

ชำระเงินส่วนที่เหลือ

จำนวนเงินที่เหลือลูกค้าจะต้องชำระตามวันที่ระบุอยู่ในใบเสนอราคา *โดยปรกติแล้วทางเราจะให้ชำระ 1-2 วันก่อนเดินทาง
4

การยกเลิกการจอง

การเลิกการจองและการเดินทาง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในท้ายโปรแกรมที่ทำการจอง หรือ ตามแต่ละโปรแกรม
5

หากมีข้อสงสัย

กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์ หรือติดต่อเราได้ตลอดเวลาทำการ
6

โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมทัวร์แต่ละโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศและคลื่นลม และสถานการณ์ต่างๆ
1

ทำการติดต่อ บริษัท ภูเก็ต ดรีม จำกัด

ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร: 095-0385535, 076-608840
Line ID: phuketdreamtour
2

แจ้งโปรแกรมทัวร์ที่ต้องการจอง

หลังจากที่ติดต่อกับทางเราแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ หรือต้องการจอง โดยส่งลิงค์ หรือรูปภาพโปรแกรมทัวร์ และวันที่ที่ต้องการเดินทาง
*เพื่อที่ทางเราจะได้เช็คก่อนว่ายังมีที่ว่างมั้ยนะคะ
3

ข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า

 1. ชื่อ – นามสกุล – เพียง 1 ชื่อก็ได้คะ
  *แต่ในบางโปรแกรมทัวร์อาจจะต้องขอรายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่เดินทาง
 2. เบอร์ติดต่อ / Line ID / E-mail
 3. จำนวนผู้เดินทาง – โดยแจ้งจำนวนผู้ใหญ่ และเด็ก
  *หากมีเด็กให้แจ้งอายุของเด็กด้วยนะคะ
 4. วันที่เดินทาง – เพื่อความถูกต้องและข้อมูลตรงกันรบกวนให้ลูกค้าแจ้งวันที่ต้องการเดินทางอีกครั้ง
 5. ชื่อที่พัก/โรงแรม – หากโปรแกรมทัวร์นั้นมีรวมบริการรถรับส่ง
  *แต่ทั้งนี้ทางเราต้องขอเช็คก่อนว่าที่พัก/โรงแรมอยู่ในเขตรับส่งมั้ยนะคะ
4

รอใบเสนอราคา

หลังจากที่ทางเราได้ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดมาจากลูกค้าแล้ว ทางเราจะทำใบเสนราคา และส่งให้ลูกค้า ภายในเวลาประมาณไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง
5

ชำระเงินมัดจำ

หลังจากที่ลูกค้าได้รับใบเสนอราคาแล้ว ให้ตรวจดูรายละเอียดของใบเสนอราคา และให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 50% เพื่อเป็นการยื่นยันการจองทัวร์
6

ส่งหลักฐาน

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำแล้ว ให้ส่งหลักฐานมาให้ทางเรา และทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
*หากลูกค้าท่านใดที่ชำระเงินมัดจำ 50% จะได้แต่เพียงใบเสร็จและการยืนยันการจอง เมื่อลูกค้าชำระเงินครบแล้วทางเราถึงจะส่งใบจองทัวร์ให้นะคะ โดยปรกติแล้วทางเราจะให้ชำระเงินส่วนที่เหลือ 1-2 วันก่อนเดินทาง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมทัวร์ที่ลูกค้าเลือก)
*แต่หากลูกค้าท่านใดที่ชำระเงินเต็มจำนวน 100% ทางเราจะส่งใบจองทัวร์ และรายละเอียดต่างๆให้ทั้งหมด
1

ช่องทางการชำระเงิน

โดยมีวิธีการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารต่อไปนี้
เลขบัญชี ทัวร์ภูเก็ต ดรีม
2

ส่งหลักฐานการโอนเงิน

หลังจากที่ได้ทำการโอนเงิน หรือชำระเงินแล้ว ให้ลูกค้าส่งหลักฐาน หรือสลิป การโอน เข้ามาได้ที่
 1. Line ID: phuketdreamtour หรือ ค้นหาด้วยเบอร์โทร: 095-0385 535
 2. Facebook page: ทัวร์ภูเก็ต ดรีม
1

แบบโปรแกรมวันเดย์ทัวร์ *ยกเลิกโดยลูกค้าเอง

 1. ยกเลิกการเดินทาง ณ วันที่เดินทาง *ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน (เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100%)
 2. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 2 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนเดินทาง *คืนเงินเต็มจำนวน (ตามเวลาทำการของบริษัท)
 3. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ลูกค้าสามารถเลื่อนวันที่เดินทางได้ หรือยื่นยันทำการขอคืนเงิน (ลูกค้าจะต้องรีบแจ้งกับทางเราโดยเร็วที่สุด)
 4. การยกเลิกจะยกเลิกได้เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภูเก็ต ดรีมเท่านั้น  และจะทําการคืนเงินหลังจากยืนยันการยกเลิกแล้วภายใน  7  วัน
2

แบบโปรแกรมวันเดย์ทัวร์ *ยกเลิกโดยทางเรือ

 1. หาก ณ วันที่เดินทาง เกิดพายุ คลื่นสูง และทำให้เรือไม่สามารถออกได้ หรือจากการประกาศระงับการเดินทางจากเจ้าท่า *ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ หรือยื่นยันทำการขอคืนเงิน (ลูกค้าจะต้องรีบแจ้งกับทางเราโดยเร็วที่สุด)
3

แบบแพคเก็จทัวร์ รวมที่พัก

บริษัท ภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ  ทางภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  ทางภูเก็ต ดรีมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ  ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
4

การยกเลิกห้องพัก/โรงแรม

 1. ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย  45  วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 10% ของยอดมัดจำทั้งหมด
 2. กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
 3. ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น