นโยบายการคืนเงิน และการยกเลิกทัวร์

ก่อนที่นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวทุกท่านจะจองทัวร์ จำเป็นต้องรู้ถึงข้อตกลงของบริษัทนั้นๆว่าการขอยกเลิกทัวร์ การเลื่อนการเดินทาง และนโยบายการคืนเงินนั้นเป็นอย่างไร โดยที่บริษัท ภูเก็ต ดรีม จำกัด ได้ตั้งข้อกำหนดไว้ดังนี้

แบบโปรแกรมวันเดย์ทัวร์ *ยกเลิกโดยลูกค้าเอง

  1. ยกเลิกการเดินทาง ณ วันที่เดินทาง *ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน (เก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100%)
  2. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 2 วัน (24 ชั่วโมง) ก่อนเดินทาง *คืนเงินเต็มจำนวน (ตามเวลาทำการของบริษัท)
  3. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ลูกค้าสามารถเลื่อนวันที่เดินทางได้ หรือยื่นยันทำการขอคืนเงิน (ลูกค้าจะต้องรีบแจ้งกับทางเราโดยเร็วที่สุด)
  4. การยกเลิกจะยกเลิกได้เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภูเก็ต ดรีมเท่านั้น  และจะทําการคืนเงินหลังจากยืนยันการยกเลิกแล้วภายใน  7  วัน

แบบโปรแกรมวันเดย์ทัวร์ *ยกเลิกโดยทางเรือ

  1. หาก ณ วันที่เดินทาง เกิดพายุ คลื่นสูง และทำให้เรือไม่สามารถออกได้ หรือจากการประกาศระงับการเดินทางจากเจ้าท่า *ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ หรือยื่นยันทำการขอคืนเงิน (ลูกค้าจะต้องรีบแจ้งกับทางเราโดยเร็วที่สุด)

แบบแพคเก็จทัวร์ รวมที่พัก

บริษัท ภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ ทางภูเก็ต ดรีม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ทางภูเก็ต ดรีมมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

การยกเลิกห้องพัก/โรงแรม

  1. ผู้จองจะต้องแจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย  45  วัน  และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 10% ของยอดมัดจำทั้งหมด
  2. กรณี แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเดินทางก่อนกำหนดเดินทางน้อยกว่า 45 วัน และคิดค่าธรรมเนียมในการยกเลิก เป็นค่าห้องพัก 1 คืน
  3. ผู้ประสงค์จะยกเลิกการบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

About Author

client-photo-1
thaidreams